Full Proceeding

กำหนดการลงทะเบียน และส่งผลงานวิชาการ

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ
1. เปิดรับบทความวิจัย (บทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิจัยฉบับเต็ม) บัดนี้ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563
2. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อการแก้ไข ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
3. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
4. การชำระค่าลงทะเบียน บัดนี้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563
(16 - 17 มกราคม 2563 ชำระค่าลงทะเบียน ณ งานประชุมฯ)
5. การประชุมวิชาการ วันที่ 16-17 มกราคม 2563