หัวข้อการนำเสนอ

 1. Medical Sciences
 2. Movement Sciences and Therapy
 3. Health Science
  • Environmental Health
  • Occupational Health and Safety
  • Community Health/Public Health
  • Infectious and Non-infectious Diseases
  • Health Behavioral and Health Promotion
  • Health Administration and Economics
  • Border Health
  • Mental Health
 4. Health Innovations

กำหนดการลงทะเบียน และส่งผลงานวิชาการ

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ
1. เปิดรับบทความวิจัย (บทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิจัยฉบับเต็ม) บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2562
2. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อการแก้ไข ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
3. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข วันที่ 15 ธันวาคม 2562
4. การชำระค่าลงทะเบียน ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2563
5. การประชุมวิชาการ วันที่ 16-17 มกราคม 2563